பனை கைத்தொழில் உட்பதியாளர்களுடன்


பனை அபிவிருத்தி சபையுடன் ஏற்றுமதி ஒப்பந்தம் -2017பனை கைத்தொழில் உடற்பத்தியாளர்களுக்கான பயிற்சி -மட்டக்களப்பு 

பெண் தலைமைத்துவ மாவீரர் குடும்பங்கள் கவுரவிப்பு 
சிறுவர் இல்ல குழந்தைகளுக்கான உதவி