தமிழ்கடையின் அடுத்த முயற்சி ஒரு லட்ச்சம் (100,000) மரம் நடுகையின் முதற்கட்டம் 

20201 தமிழ்க்கடை பொங்கல் பானை தயாரிப்பு 

வேப்பம் பட்டை தயாரிப்பின் போதுஉயிரிழை உறவுகளுடன்பனை கைத்தொழில் உட்பதியாளர்களுடன்

பனை அபிவிருத்தி சபையுடன் ஏற்றுமதி ஒப்பந்தம் -2017பனை கைத்தொழில் உடற்பத்தியாளர்களுக்கான பயிற்சி -மட்டக்களப்பு 

பெண் தலைமைத்துவ மாவீரர் குடும்பங்கள் கவுரவிப்பு 
சிறுவர் இல்ல குழந்தைகளுக்கான உதவி