20201 தமிழ்க்கடை பொங்கல் பானை தயாரிப்பு 





வேப்பம் பட்டை தயாரிப்பின் போது



உயிரிழை உறவுகளுடன்



பனை கைத்தொழில் உட்பதியாளர்களுடன்









பனை அபிவிருத்தி சபையுடன் ஏற்றுமதி ஒப்பந்தம் -2017



பனை கைத்தொழில் உடற்பத்தியாளர்களுக்கான பயிற்சி -மட்டக்களப்பு 





பெண் தலைமைத்துவ மாவீரர் குடும்பங்கள் கவுரவிப்பு 




சிறுவர் இல்ல குழந்தைகளுக்கான உதவி